Novi Sad, Alekse Šantića 57 (Grbavica), telefon 064-2953912, 021-545236

 

Vršimo sledeće usluge iz oblasti zaštite prava potrošača:

- izrada obaveznih dokumenata i obrazaca predviđenih Zakonom o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS“ br. 62/2014) i podzakonskim aktima ZZP-a
- izrada Pravilnika o načinu rešavanja reklamacija potrošača
- izrada Obaveštenja o načinu i mestu prijema reklamacija
- izrada Reklamacionog obrasca (potvrde o reklamaciji) sa Odlukom o reklamaciji i Izjavom potrošača
- izrada Evedencije primljenih reklamacija (elektronski oblik)
- izrada Obrasca za odustanak od ugovora na daljinu
- izrada Obrasca za odustanak od ugovora koji se zaključuju izvan poslovnih prostorija
- sastavljanje kratkih uputstava o obavezama trgovaca (odgovornost za nesaobraznost, dužnost predugovornog obaveštavanja, nepoštena poslovna praksa, prodaja na daljinu, prodaja van poslovnih prostorija, turističke usluge, vansudsko rešavanje potrošačkih sporova, itd.) na osnovu ZZP-a
- sastavljanje spiska sa pregledom nadležnosti tržišne inspekcije i kaznene odredbe


Novčane kazne iz Zakona o zaštiti potrošača:

- za pravna lica: od 300.000,00 do 2.000.000,00 dinara
- za odgovorno lice u pravnom licu: od 50.000,00 do 150.000,00 dinara
- za preduzetnike: od 50.000,00 do 500.000,00 dinara


Pravni okvir:

- Zakon o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS“ br. 62/2014)   
- Pravilnik o radu tela za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova
- Pravilnik o obliku i sadržini obrasca za odustanak od ugovora na daljinu ili ugovora koji se zaključuje izvan poslovnih prostorija
- Uredba o sadržini obrasca za odustanak od ugovora o vremenski podeljenom korišćenju nepokretnosti, o trajnim olakšicama za odmor, o pomoći prilikom preprodaje i o omogućavanju razmene
- Uredba o sadržini obrasca za odustanak od ugovora o vremenski podeljenom korišćenju nepokretnosti, o trajnim olakšicama za odmor, o pomoći prilikom preprodaje i o omogućavanju razmene
- Pravilnik o sadržini i načinu vođenja evidencije udruženja i saveza udruženja za zaštitu potrošača i uslova za upis


Cenovnik naših usluga:

* Izrada kompleta opštih akata, uputstava i obrazaca iz oblasti zaštite prava potrošača:
    - za preduzetnike i mikro pravna lica: 20-40 eur
    - za mala pravna lica: 50-70 eur
    - za srednja i velika pravna lica: 80-190 eur
    - za naše klijente koji imaju ugovor o knjigovodstvenim uslugama: besplatno
* Konsalting usluge o zaštiti potrošača:
    - 20-50 eur mesečno


Poštovanje zakona i dobrih poslovnih običaja u ovoj oblasti nije samo interes ekonomski slabije ili nedovoljno  informisane strane – potrošača, već i trgovaca koji se na taj način angažuju u fer konkurentskoj borbi na tržištu, koja vodi boljim poslovnim rezultatima, ali i nižim cenama i višem nivou kvaliteta proizvoda i usluga.

Pozovite nas odmah na telefon 064-2953912 ili 021-545236 ili preko kontakt forme na sajtu.