Novi Sad, Alekse Šantića 57 (Grbavica), telefon 064-2953912, 021-545236


Vršimo sledeće usluge iz oblasti radnih odnosa i kadrovske evidencije:

* sastavljanje ugovora o radu

* izrada Obrasca M-A - prijava, promena i odjava na obavezno socijalno osiguranje

* prijava zaposlenih radnika, osnivača i članova porodice u Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja (CROSO)

* prijava zaposlenih radnika i osnivača u Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje

* prijava zaposlenih radnika, osnivača i članova porodice u Republički fond za zdravstveno osiguranje (RFZO)

* izrada i overa zdravstvenih knjižica za radnike, osnivače i članove porodice

* izrada pravilnika o radu

* izrada pravilnika o sistematizaciji radnih mesta

* sastavljanje aneksa ugovora o radu

* izrada rešenja o godišnjem odmoru

* izrada potvrda o radnom odnosu i proseku zarada/ličnih dohodaka

* preuzimanje uverenja o registrovanim podacima na portalu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja

* izrada rešenja i sporazuma o prestanku radnog odnosa

* odjave osnivača, radnika i članova porodice iz svih registara obaveznog socijalnog osiguranja

* priprema dokumentacije za prijavu u Nacionalnu službu za zapošljavanje (NSZ)

* upis radnog staža za osnivače i zaposlene u fondu PIO

* sastavljanje ugovora o privremeno-povremenim poslovima

* sastavljanje ugovora o delu, dopunskom radu, autorskim honorarima i ostalih ugovora

* obračuni poreza i doprinosa na zarade (plate) i naknade zarada

* ostale vrste obračuna

* poslovne i administrativne radnje na portalu Centralnog registra (CROSO) u skladu sa ovlašćenjima

 

Kao preduslov za obavljanje poslova u Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja posedujemo više kvalifikovanih elektronskih sertifikata koji služe za elektronsku identifikaciju korisnika (vlasnika sertifikata) i digitalno potpisivanje elektronskih dokumenata, izdatih od strane sertifikacionih tela Halcoma i MUP-a.

Uz predaju ovlašćenja, koja predstavljaju elektronski ugovor između zakonskog zastupnika kao davaoca ovlašćenja i ovlašćenog lica, odnosno punomoćnika, kojim se ovlašćeno lice (punomoćnik) ovlašćuje da u ime i za račun davaoca ovlašćenja preduzima određene radnje na portalu Centralnog registra većinu poslova ćemo uraditi elektronski, brzi i efikasno kako bi ispoštovali kratke zakonske rokove. Nakon izvršenih prijava u Centralnom registru možemo Vam dostaviti zvanične obrasce u elektronskoj formi na elektronsku adresu ili odštampane.

Za obavljanje ovih poslova potrebni su nam podaci o zaposlenom iz lične karte, diplome i ugovora o radu, a za članove porodice podaci iz matične knjige rođenih/venčanih i lične karte/prijave prebivališta. Možemo da izvršimo očitavanje podataka iz elektronske lične karte. Sve podatke nam možete i elektronski poslati.

Ukoliko ne posedujete elektronske sertifikate ili niste obučeni za korišćenje elektronskih servisa možemo Vam pružiti samo usluge vezane za portal Centralnog registra ili izvršiti obuku za korišćenje portala.

Sve obračune zarada i prateće obrasce Vam možemo poslati elektronski ili odštampati, kao i naloge (virmane) za elektronsko bankarstvo (Halcom - Hal E-Bank, Asseco - FX Client/Office Banking i drugi). Predaju Pojedinačne poreske prijave o obračunatim porezima i doprinosima - PPP-PD radmo u u elektronskom obliku preko portala ePorezi Poreske uprave.

 

Pozovite nas odmah na telefon 064-2953912 ili 021-545236 ili preko kontakt forme na sajtu.

 

RADNI ODNOSI