Novi Sad, Alekse Šantića 57 (Grbavica), telefon 064-2953912, 021-545236


U Republčkoj poreskoj upravi i Gradskoj poreskoj upravi za klijente vršimo sledeće usluge:

* podnošenje zahteva za uverenja i potvrda po raznim osnovama

* predaja poreskih prijava i ostalih obrazaca u elektronskoj ili štampanoj formi

* preuzimanje poreskih rešenja i uverenja

* preuzimanje listinga poreza i doprinosa u elektronskoj ili štampanoj formi

* usaglašavanje stanja poreza i doprinosa

* sastavljanje i podnošenje zahteva za preknjižavanje poreza i doprinosa

* sastavljanje i podnošenje zahteva za zastarelost poreza

* sastavljanje i podnošenje žalbi i primedbi na rešenja i zapisnike

* ostale radnje u poreskom postupku i kontakte sa poreskom administracijom

Sve poreske postupke pratimo od početka do kraja odnosno od trenutka predaje do okončanja postupka i obaveštavamo Vas o toku postupka. Ukoliko ne posedujete elektronske sertifikate ili niste obučeni za korišćenje elektronskih servisa možemo Vam pružiti samo usluge vezane za portal Poreske uprave ili izvršiti obuku za korišćenje ovih servisa.

Korišćenje portala E-porezi omogućuje nam:
- unapređenje poslovnih procesa korišćenjem informaciono-komunikacionih tehnologija
- lakšu, jednostavniju i bržu predaju poreskih prijava i ispunjavanje obaveza prema Poreskoj upravi
- uvid u poresko stanje poreskih obveznika
- mogućnost podnošenja dokumenata 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji
- prenos ovlašćenja po osnovu elektronskog poslovanja

U sklopu elektronskih usluga Poreske uprave, na portalu e-Porezi možemo podneti sledeće poreske prijave:
- Poreska prijava poreza na dodatu vrednost – PPPDV
- Pojedinačna poreska prijava o obračunatim porezima i doprinosima - PPP-PD
- Poreska prijava za porez na dobit - PP PDP
- Poreska prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana – PPDG-2R
- Informativna poreska prijava – IPP
- Pojedinačna poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu i doprinosima za obavezno socijalno osigurnje po odbitku na teret primaoca prihoda – PPP

Na portalu e-Porezi moguće je ostvariti uvid u poreske kartice poreskog obveznika, uvid u podatke iz Jedinstvenog registra poreskih obveznika, kao i pregled prethodno poslatih poreskih prijava podnetih elektronskim putem.

Pozovite nas odmah na telefon 064-2953912 ili 021-545236 ili preko kontakt forme na sajtu.

 

ePorezi