Novi Sad, Alekse Šantića 57 (Grbavica), telefon 064-2953912, 021-545236


Postupak likvidacije i brisanje iz svih registara pratimo od početka do kraja i vršimo sledeće usluge:

* donošenje odluka o pokretanju postupka likvidacije i imenovanju likvidacionog upravnika

* uplata naknada za likvidaciju

* predaja zahteva za registraciju pokretanja postupka likvidacije u Agenciji za privredne registre

* izrada finansijkih izveštaja sa datumom početka likvidacije (bilans stanja, bilans uspeha, statistički aneks, odluka o razvrstavanju, obaveštenje o odgovornom licu za sastavljanje izveštaja i ostalo) i predaja u APR i Poresku upravu

* izrada poreske prijave PDP i poreskog bilansa PB-1 i predaja u Poresku upravu

* uvid u stanje i listing poreza i doprinosa u Poreskoj upravi

* sastavljanje i podnošenje zahteva za preknjižavanje poreza i doprinosa

* podnošenje zahteva za eventualnu zastarelost poreza u Poresku upravu

* knjiženje svih poslovnih promena u toku trajanja postupka likvidacije

* zahtev za brisanje iz registra obveznika pdv-a

* sastvaljanje izveštaja likvidacionog upravnika o sprovedenom postupku likvidacije

* izrada konačnih likvidacionih bilansa i predaja u APR i Poresku upravu

* uplata naknada za brisanje

* predaja zahteva za registraciju brisanja privrednog subjekta u APR

* uplata naknada za upis zabeležbe

* odluka o čuvanju poslovne dokumentacije i upis zabeležbe u APR

* zahtev za brisanje pib-a

* odjava sa osiguranje za osnivača u Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja (CROSO)

* odjava zaposlenih radnika, osnivača i zastupnika u CROSO i upis staža u PIO fondu

* odjave zaposlenih radnika i osnivača u Fondu za zdravstveno osiguranje

* odjava iz registra poslovnog prostora i javnih preduzeća

* odjava lokalnih komunalnih taksi i naknada u organima lokalne samouprave

* usaglašavanje i preknjižavanje lokalnih komunalnih taksi i naknada

 

Ceo postupak traje najmanje nekoliko meseci i zavisi od kompleksnosti konkretnog slučaja.

Pozovite nas odmah na 064-2953912, 021-545236 ili preko kontakt forme na sajtu.